Algemene voorwaarden uitgegeven EPSI Europe GmbH

1. Algemene bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen EPSI Europe GmbH, hierna te noemen "EPSI", en een contractpartij, hierna te noemen "de koper". Door het plaatsen van een bestelling bij EPSI aanvaardt de koper deze voorwaarden, tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de contracterende partijen is afgeweken. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de koper wordt niet beschouwd als een overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.

 

2. aanbiedingen

Alle aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is vastgesteld. Dit geldt ook voor de prijzen en voorwaarden die in onze prijslijsten of tariefschema's zijn vermeld. De bij de aankoop opgegeven voorwaarden zijn gebaseerd op de op dat moment geldende grondstofprijzen, arbeidskosten en transportkosten. De prijzen zijn in alle gevallen exclusief BTW en andere officiële heffingen. EPSI behoudt zich het recht voor om wijzigingen in voornoemde kosten pro rata aan de koper door te berekenen. Mededelingen en/of toezeggingen door of namens EPSI zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door EPSI zijn bevestigd. Indien de aanvaarding door de koper (in voorkomend geval voor ondergeschikte aspecten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is EPSI daaraan niet gebonden. Een samengestelde prijsopgave verplicht EPSI niet tot levering van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 

3. contract

Een bestelling is voor EPSI pas bindend op het moment dat EPSI de bestelling schriftelijk aan de koper heeft bevestigd of met de uitvoering van de bestelling is begonnen. Ten bewijze van de inhoud van de bestelling gelden de orderbevestiging en/of de administratieve documenten van EPSI, waaronder de factuur met betrekking tot de bestelling, als volledige en correcte weergave van de overeenkomst.

 

4. leveringstermijn

Van de kant van EPSI wordt de leveringstermijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze vermelde leveringstermijn kan echter worden gewijzigd. Een opgegeven leveringstermijn kan nooit worden beschouwd als de uiterste termijn. In geen geval kan een contract worden opgezegd wegens overschrijding van een bepaalde leveringstermijn. Indien de koper het contract wegens overschrijding van een bepaalde leveringstermijn wil opzeggen, moet hij EPSI door middel van een schriftelijke aanmaning een redelijke termijn voor de uitvoering van het contract gunnen, die echter niet minder dan 6 weken na de aanmaning mag bedragen. Overschrijding van de opgegeven levertijd wordt niet beschouwd als contractbreuk en geeft de koper in geen geval recht op vergoeding van de door hem of door derden geleden schade.

 

5. uitvoering

De producten worden geleverd op basis van de door EPSI verstrekte specificaties en toepassingsmogelijkheden. De door EPSI verstrekte informatie en aanbevelingen hebben een algemeen en indicatief karakter en binden EPSI niet. De koper is te allen tijde verplicht de door EPSI aangeboden en geleverde producten vóór gebruik op hun deugdelijkheid en geschiktheid voor gebruik te onderzoeken en/of te testen en de resultaten daarvan schriftelijk vast te leggen. Schade die te wijten is aan een gebrek aan geschiktheid of aan ongeschiktheid voor gebruik, kan niet op EPSI worden verhaald. Indien de koper deze controle niet vooraf uitvoert, kan EPSI niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door deze producten wordt veroorzaakt. De hoeveelheden van de overeengekomen leveringen kunnen per levering met 10% naar boven of naar beneden afwijken zonder dat dit enige invloed heeft op de verplichtingen van EPSI en zonder dat dit aanleiding kan geven tot een vordering tot schadevergoeding.

 

6. levering

De leveringen vinden plaats af fabriek van EPSI, waarbij EPSI een zodanige verpakking van de te leveren producten garandeert dat deze hun bestemming onder normale vervoersomstandigheden in goede staat bereiken. De koper bepaalt de wijze van vervoer. De kosten van verzending, expresverzending, postpakket en transportverzekering, alsmede het risico van verlies of beschadiging, zijn steeds voor rekening van de koper. Indien franco bestemming wordt geleverd, zijn de kosten en het risico van verzending voor rekening van EPSI. De koper zal steeds zijn medewerking verlenen met betrekking tot de levering, met inbegrip van de ondertekening van de desbetreffende ontvangstbewijzen of andere documenten. De vrachtbrieven, afleveringsbonnen of soortgelijke documenten die bij de levering worden overhandigd, gelden als bewijs van de hoeveelheid en de kenmerken van de goederen, tenzij de koper EPSI onverwijld schriftelijk van zijn bezwaren dienaangaande in kennis heeft gesteld. In dat geval heeft de koper niet het recht om de betaling uit te stellen. Indien de levering buiten de schuld van EPSI niet op het overeengekomen leveringsadres kan plaatsvinden, zijn de eventuele opslagkosten en/of extra vrachtkosten voor rekening van de koper. In geval van levering op afroep is de koper verplicht de producten binnen de overeengekomen termijn af te nemen. In het tegenovergestelde geval heeft EPSI het recht om, na eenvoudige kennisgeving en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst vereist is, de verkochte goederen aan de koper in rekening te brengen en ze op kosten van de koper op te slaan.

 

7. ontwerpen, mallen en gereedschappen

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de overeenkomst eventueel door EPSI tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) databestanden, eigendom van EPSI, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld. De kostprijs van de door EPSI vervaardigde matrijzen en gereedschappen wordt gedeeltelijk aan de koper in rekening gebracht; deze kosten worden door de koper betaald bij de levering van de eerste producten of monsters van deze matrijzen. De matrijzen blijven steeds eigendom van EPSI en EPSI heeft het recht om producten die met behulp van deze matrijzen zijn vervaardigd, aan derden te leveren.

 

8. retourzending

In uitzonderlijke gevallen kan worden overeengekomen dat geleverde producten worden teruggestuurd in geval van een verkeerde bestelling; in dat geval betaalt EPSI de koper 80% van de oorspronkelijk gefactureerde waarde van de goederen terug. Dit geldt alleen voor nieuwe goederen die door EPSI in de ongeopende originele verpakking worden geleverd. De in verband met de retourzending gemaakte vrachtkosten zijn voor rekening van de koper. Op maat gemaakte producten, alsmede producten die niet tot het standaard voorraadprogramma van EPSI behoren, worden niet teruggenomen. Creditnota's voor retourzendingen worden niet uitbetaald, maar verrekend met toekomstige facturen.

 

9. betalingsvoorwaarden

Betaling door de koper dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, netto en zonder aftrek van kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van gehele of gedeeltelijke vertraging in de nakoming wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. EPSI heeft dan het recht een rente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag van het verschuldigde bedrag en met ingang van één maand na het verstrijken van de betalingstermijn. Indien twee maanden na het verstrijken van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet of niet volledig door EPSI is ontvangen, heeft EPSI het recht tot buitengerechtelijke respectievelijk gerechtelijke invordering over te gaan, waarbij alle kosten van invordering en gerechtelijke invordering voor rekening van de koper komen, zonder dat daarvoor de toestemming van de koper is vereist. Het is de koper niet toegestaan betalingen te verrekenen met eventuele leveringen of diensten aan EPSI. Indien de koper om welke reden dan ook niet meer over zijn eigen bedrijfskapitaal kan beschikken, heeft EPSI het recht alle lopende contracten onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen en het hieronder beschreven eigendomsvoorbehoud onverkort toe te passen, onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding. Het bepaalde in de vorige alinea is van overeenkomstige toepassing indien de daarin beschreven omstandigheden zich reeds bij het sluiten van het contract voordeden zonder dat EPSI daarvan door de koper uitdrukkelijk in kennis is gesteld.

 

10. eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de volle eigendom van EPSI totdat alle huidige en toekomstige schulden, met inbegrip van de rente en de inningskosten, door de koper volledig aan EPSI zijn betaald. Het is de koper niet toegestaan de eigendom of de veiligheid van de door EPSI verkochte goederen opzettelijk over te dragen voordat deze volledig zijn betaald. De verwerking van de door EPSI geleverde goederen in voornoemde omstandigheden heeft daarop geen invloed en de koper behoudt aldus de verwerkte goederen, respectievelijk de daardoor of daardoor verkregen nieuwe zaken, als eigendom van EPSI totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

11. Klacht

De koper is verplicht het geleverde terstond na de levering, doch in ieder geval zo spoedig mogelijk, op hoeveelheid en kwaliteit te controleren of te doen controleren. Eventuele gebreken moeten binnen 10 dagen na de levering schriftelijk aan EPSI worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 3 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan EPSI te worden gemeld. Indien gebreken in de zin van het voorgaande niet tijdig worden gemeld, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de geleverde producten. Terugzending van gebrekkige producten door de koper is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van EPSI en op de door EPSI bepaalde wijze.

 

12. garantie en klacht

EPSI garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken. Deze garantie geldt voor een periode van 2 maanden vanaf de levering van de producten. Deze garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig gebruik of gebruik voor een ander dan het beoogde doel, of indien de koper of derden zonder schriftelijke toestemming van EPSI wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product, of indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens EPSI heeft voldaan of deze heeft nagekomen. De garantie wordt evenwel opnieuw geldig na ontvangst van de volledige betaling door EPSI.

 

13. Aansprakelijkheid

EPSI is slechts aansprakelijk voor door de koper geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van EPSI, in die zin dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen EPSI verzekerd is, dan wel gezien de in de branche gebruikelijke omstandigheden verzekerd had behoren te zijn. Bedrijfsschade (storingen, liggelden en andere kosten, winstderving en dergelijke) komt niet voor vergoeding in aanmerking, ongeacht de oorzaak van het ontstaan ervan. De koper dient zich tegen deze schade te verzekeren indien hij dit wenst. De door EPSI te betalen schadevergoeding is in elk geval steeds beperkt tot het factuurbedrag van de door EPSI geleverde goederen en/of verrichte diensten, met inbegrip van consultancy, waarop de vordering van de koper betrekking heeft. De koper vrijwaart EPSI tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens EPSI met betrekking tot het gebruik van tekeningen en/of andere zaken of gegevens die door de koper aan EPSI worden toegezonden en/of ter beschikking gesteld, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

 

14. Wijziging van de verkoopvoorwaarden

EPSI heeft het recht deze verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Tenzij anders is overeengekomen, gelden voor reeds geplaatste bestellingen de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de schriftelijke bevestiging van de respectieve bestellingen door EPSI.

 

15. Rechtsgebied en rechtsmacht

Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Duits recht van toepassing. Bevoegde rechtbank is de arrondissementsrechtbank van Osnabrück.