Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns eine WhatsApp Nachricht.

Warunki handlowe EPSI Europe GmbH

1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich propozycji, ofert i umów między spółką EPSI Europe GmbH, zwaną dalej „EPSI”, a partnerem umowy, zwanym dalej „nabywcą”. Składając zlecenie w EPSI, nabywca akceptuje niniejsze warunki handlowe, o ile strony umowy wyraźnie i pisemnie od nich nie odstąpiły. Ogólne nawiązanie do innych warunków handlowych w korespondencji nabywcy nie stanowi uzgodnionego odstępstwa od niniejszych warunków handlowych.

 

2. Oferty Wszystkie oferty są niewiążące, o ile nie wyznaczono w nich żadnego terminu przyjęcia. Dotyczy to także cen i warunków handlowych podanych w naszych katalogach z cenami lub cennikach. Przedstawione w momencie zakupu warunki handlowe opierają się na obowiązujących wówczas cenach surowców, kosztach wynajmu i kosztach transportu. Ceny są podawane bez podatku VAT i innych opłat publicznych. EPSI zastrzega sobie prawo proporcjonalnego obciążania nabywcy ewentualnymi zmianami tych kosztów. Stwierdzenia lub obietnice otrzymane od EPSI są wiążące tylko w formie pisemnej. Jeśli interpretacja oferty (także w podrzędnych aspektach) przez nabywcę różni się od tego, jak ona była przedstawiona w propozycji lub ofercie, nie jest ona wiążąca dla EPSI. Łączony kosztorys nie zobowiązuje EPSI do dostawy jednej części zlecenia za odpowiednią część podanej ceny. Oferty lub propozycje nie obowiązują automatycznie podczas przyszłych zleceń.

 

3. Umowa

Zlecenie staje się wiążące dla EPSI dopiero wtedy, gdy EPSI potwierdzi je w formie pisemnej nabywcy lub rozpocznie realizację zlecenia. Za dowód treści zlecenia służą potwierdzenie zlecenia lub dokumenty organizacyjne EPSI, w tym m.in. dotycząca zlecenia faktura jako pełne i poprawne przedstawienie umowy.

 

4. Termin dostawy EPSI stara się jak najdokładniej określić termin dostawy. Podany termin dostawy jest jednak niewiążący. Podany termin dostawy nie jest nigdy terminem maksymalnym. Umowa nie może w żadnym razie zostać unieważniona z powodu przekroczenia podanego terminu dostawy. Jeśli nabywca jednak chce unieważnić tę umowę z powodu przekroczenia podanego terminu dostawy, musi w postaci pisemnego ponaglenia wyznaczyć EPSI stosowny termin dodatkowy na wykonanie umowy, co najmniej 6 tygodni od daty ponaglenia. Przekroczenie podanego terminu dostawy nie stanowi naruszenia umowy i w żadnym razie nie uprawnia nabywcy do dochodzenia rekompensaty za poniesione przez niego lub osoby trzecie straty.

 

5. Wykonanie Wyroby są dostarczane na podstawie udostępnionych przez EPSI specyfikacji i możliwości zastosowania. Udostępnione przez EPSI informacje i zalecenia cechuje ogólny i doradczy charakter. Nie są one dla EPSI wiążące. Nabywca jest każdorazowo zobowiązany do skontrolowania zdatności oraz użyteczności oferowanych i dostarczonych przez EPSI wyrobów przed ich użyciem lub ich wypróbowania i pisemnego udokumentowania wyników takiej próby. Szkody wskutek niezdatności lub nieużyteczności nie mogą obciążać EPSI. Jeśli nabywca nie przeprowadzi z wyprzedzeniem tych kontroli, szkody powstałe wskutek użycia tych wyrobów nie mogą obciążać EPSI. Ilości uzgodnionych dostaw mogą, zależnie od dostawy, różnić się o 10% w górę lub w dół i nie ma to wpływu na zobowiązania EPSI oraz nie uprawnia do dochodzenia rekompensaty za poniesione straty.

 

6. Dostawa Dostawy realizowane są z zakładu EPSI, przy czym EPSI zapewnia takie opakowanie dostarczanych wyrobów, aby w normalnych warunkach transportu dotarły one do miejsca przeznaczenia w poprawnym stanie. O rodzaju transportu decyduje nabywca. Koszty wysyłki, wysyłki ekspresowej, paczki i ubezpieczenia transportu oraz ryzyko straty lub uszkodzenia zawsze ponosi nabywca. Jeśli uzgodniono dostawę franco miejsce przeznaczenia, koszty i ryzyko przesyłki ponosi EPSI. Nabywca musi zawsze okazać pomoc w trakcie odbioru, włącznie z podpisywaniem dowodów odbioru i innych dokumentów. Przekazane podczas odbioru umowy frachtowe, listy przewozowe lub podobne dokumenty służą jako dowód na ilości i właściwości towaru, chyba że nabywca niezwłocznie zgłosi do nich zastrzeżenia w formie pisemnej. W takim przypadku nabywca nie ma prawa zwlekać z płatnością. Jeśli dostawa do uzgodnionego miejsca dostawy nie jest możliwa nie z winy EPSI, ewentualne koszty magazynowania lub dodatkowe koszty frachtu ponosi nabywca. W przypadku dostawy na żądanie nabywca jest zobowiązany odebrać wyroby w uzgodnionym terminie. W przeciwnym razie EPSI, po zwykłym zawiadomieniu i bez konieczności interwencji sądowej, jest uprawniona do wystawienia nabywcy faktury za sprzedane towary i składowania ich na koszt nabywcy.

 

7. Projekty, formy i narzędzia

O le nie zostało uzgodnione inaczej, wszystkie wykonane w ramach umowy przez EPSI projekty, szkice, rysunki, filmy, programy komputerowe i inne materiały lub (elektroniczne) zasoby danych pozostają własnością EPSI, niezależnie od tego, czy zostały wydane nabywcy lub osobie trzeciej. Za koszty własne wykonanych przez EPSI form i narzędzi częściowo wystawiana jest nabywcy faktura; koszty te nabywca musi pokryć przy dostawie pierwszych wyrobów lub próbki tej formy. Formy pozostają zawsze własnością EPSI, która jest uprawniona do dostarczania wykonanych za pomocą tych form wyrobów podmiotom trzecim.

 

8. Zwroty

W wyjątkowych przypadkach (błąd w zamówieniu) może zostać uzgodniony zwrot dostarczonych wyrobów; EPSI zwraca wtedy nabywcy 80% pierwotnej wartości faktury wystawionej za towar. Dotyczy to wyłącznie dostarczonych przez EPSI nowych towarów w nieotwartym oryginalnym opakowaniu. Powstałe w związku ze zwrotem koszty frachtu ponosi nabywca. Wyroby wykonane na zamówienie klienta oraz wyroby nienależące do standardowego programu zapasów EPSI nie są przyjmowane jako zwroty. Uznania za zwroty nie są wypłacane, lecz zaliczane na poczet płatności za przyszłe faktury.

 

9. Warunki płatności Nabywca musi uregulować płatność w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty faktury, netto i bez potrącania kosztów, o ile nie zostało uzgodnione inaczej w formie pisemnej. W przypadku zwłoki z płatnością całej kwoty lub jej części, zwłoka ze strony nabywcy jest uznawana na mocy prawa bez konieczności przedstawiania dokładniejszego wezwania do zapłaty. Po miesiącu od upływu terminu płatności EPSI ma prawo do doliczania comiesięcznych odsetek w wysokości 1,5% należnej kwoty faktury od daty wymagalności kwoty do zapłaty. Jeśli dwa miesiące po upływie terminu płatności EPSI nadal nie otrzyma całej kwoty do zapłaty, ma prawo przystąpić do windykacji pozasądowej lub sądowej, przy czym wszystkie koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponosi nabywca, niezależnie od tego, czy wyraził na to zgodę. Nabywcy nie wolno odliczać od płatności należności za ewentualne dostawy lub usługi na rzecz EPSI. Jeśli nabywca z jakiegokolwiek powodu traci możliwość dysponowania własnym kapitałem obrotowym, EPSI ma prawo, niezwłocznie i bez interwencji sądowej unieważnić wszystkie istniejące umowy oraz w całości dochodzić opisanego dalej zastrzeżenia prawa własności bez względu na prawo do ewentualnej rekompensaty. Powyższy zapis ma odpowiednie zastosowanie, jeśli opisane w nim okoliczności istniały już w momencie zawierania umowy, a nabywca nie poinformował wyraźnie o tym EPSI.

 

10. Zastrzeżenie prawa własności Dostarczony towar pozostaje w całości własnością EPSI, dopóki wszystkie bieżące i przyszłe wierzytelności, włącznie z odsetkami i kosztami egzekucji, nie zostaną w całości zapłacone EPSI przez nabywcę. Nabywcy nie wolno sprzedanych mu przez EPSI towarów do momentu całkowitej zapłaty świadomie przekazywać w formie własności lub zabezpieczenia, w całości ani w części. Obróbka i przetwarzanie dostarczonych przez EPSI towarów nie ma w tych okolicznościach na to żadnego wpływu, a nabywca musi obrobione w ten sposób towar lub pozyskane z nich lub za ich pomocą nowe przedmioty przechowywać jako własność EPSI do momentu całkowitej zapłaty.

 

11. Reklamacja

Nabywca jest zobowiązany skontrolować jakość i ilość dostarczonych wyrobów niezwłocznie po odbiorze, a w każdym razie jak najszybciej po nim, lub zlecić ich kontrolę. Ewentualne wady muszą zostać zgłoszone EPSI w formie pisemnej w ciągu 10 dni od daty dostawy. Ukryte wady muszą zostać zgłoszone EPSI w formie pisemnej w ciągu 3 tygodni od ich stwierdzenia, najpóźniej jednak 2 miesiące po dostawie. Jeśli w powyższym rozumieniu wady nie zostaną zgłoszone terminowo, nabywca pozostaje zobowiązany do przyjęcia dostarczonych wyrobów i zapłaty za nie. Odesłanie wadliwych wyrobów przez nabywcę może nastąpić wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie EPSI i w ustalony przez EPSI sposób.

 

12. Gwarancja i reklamacja

EPSI gwarantuje, że dostarczane wyroby spełniają typowe wymogi i normy, których można od nich wymagać, i są wolne od wad. Gwarancja ta obowiązuje przez okres 2 miesięcy od dostawy wyrobów. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli wada powstała wskutek nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia, nabywca lub ktoś inny dokonał w wyrobie zmian bez pisemnej zgody ze strony EPSI albo próbował ich dokonać, bądź nabywca nie wykonał w ogóle lub nie wykonał w terminie swoich zobowiązań płatniczych wobec EPSI. Gwarancja obowiązuje wtedy jednak ponownie po otrzymaniu pełnej płatności przez EPSI.

 

13. Odpowiedzialność.

EPSI odpowiada wobec nabywcy tylko za te poniesione szkody, które są bezpośrednim i wyłącznym następstwem wyraźnego uchybienia ze strony EPSI. Należy to rozumieć następująco: do rekompensaty kwalifikują się tylko te szkody, od których EPSI jest ubezpieczona lub, biorąc pod uwagę zwyczaje panujące w branży, powinna być ubezpieczona. Do rekompensaty nie kwalifikują się szkody operacyjne (zakłócenia w pracy, koszty postojowe i inne wydatki, straty w zyskach itp.), niezależnie od przyczyny ich powstania. Nabywca może ubezpieczyć się od takich szkód. Rekompensata płatna ze strony EPSI ogranicza się w każdym przypadku tylko do kwoty faktury za towary dostarczone przez EPSI lub wykonane usługi, włącznie z doradztwem, których dotyczy roszczenie nabywcy. Nabywca jest zobowiązany do ochrony EPSI przed wszystkimi roszczeniami podmiotów trzecich o rekompensatę z tytułu korzystania przez EPSI z wysłanych lub udostępnionych rysunków lub innych przedmiotów lub danych i ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty powstałe z tego powodu.

 

14. Zmiana warunków sprzedaży EPSI ma prawo zmienić te warunki sprzedaży bez uprzedzenia. O ile nie uzgodniono inaczej, udzielone wcześniej zlecenia podlegają warunkom handlowym obowiązującym w momencie pisemnego potwierdzenia danego zamówienia przez EPSI.

 

15. Właściwość miejscowa sądu Niniejsze ogólne warunki dostawy i wszystkie umowy oraz zobowiązania podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Sądem właściwym jest sąd rejonowy w Osnabrück